Dokąd zmierzasz Ludu Boży…

- Kierunek życia - cel.

 

Pieśń na rozpoczęcie: Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę….

Posłaniec zapala świecę i mówi: Światło Chrystusa.

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.

 

Wstęp:

 • Posłaniec wita wszystkich zebranych. Nawiązuje do poprzedniego spotkania i zachęca do dzielenia się realizacją postanowień.
 • Następnie w intencji zrozumienia Słowa Bożego oraz w intencji Grupy Sąsiedzkiej odmawiany jest dziesiątek Różańca. Po modlitwie następuje odczytanie podanego niżej przykładu:
 1. I.Nasza rzeczywistość:

Świąteczne przygotowania. Dla większości ludzi kojarzą się z prawdziwą gonitwą. Przecież trzeba tak wiele przygotować. Kolorowe gazety już kilka tygodni wcześniej zamieszczają porady jak zaplanować świąteczne przygotowania. Zazwyczaj piszą wtedy, że wcześniejsze zaplanowanie prac koniecznych do zrobienia pozwoli lepiej przeżyć świąteczny czas. Czytamy, więc o tym kiedy najlepiej zaplanować mycie okien, ścieranie kurzy, zakupy i wiele innych podobno niezbędnych do załatwienia rzeczy. Czy jednak przeżywanie Świąt Wielkanocnych możemy ograniczyć do przygotowania domu i koszyczka ze święconką. Niestety dla wielu chrześcijan świętowanie Wielkanocy sprowadza się właśnie do poświęcenia koszyczka z jedzeniem. U niektórych jeszcze znajdzie się czas na Rezurekcję. To takie modne pokazać się wtedy w kościele. Można zaprezentować nowe wiosenne palto, spotkać znajomych i porozmawiać. Jednak bycie w kościele podczas Triduum Paschalnego? Przecież nie ma na to czasu, trzeba przygotować święta! Niestety wielu ludzi uważa, że właściwie świętują najważniejsze dla chrześcijan święta. Jednak są w błędzie! Przecież przeżywając całe Triduum Paschalne przeżywamy tajemnice naszego zbawienia – mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Święconka, świąteczne śniadanie są bardzo ważnym elementem Wielkanocy. Nie mogą jednak być ich sednem – mają wynikać z właściwego Świętowania.

(Posłaniec stara się zachęcić do rozmowy)

 • Jak wyglądają moje przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego?
 • Czy uczestniczę w Triduum Paschalnym?
 • Czy zdarza mi się ograniczyć świętowanie Wielkanocy do święconki, jedzenia i rodzinnych spotkań?
 • Jak powinniśmy przeżywać ten święty czas?
 1. II.Co mówi Bóg?
 • Po rozmowie Posłaniec mówi:

Wsłuchajmy się w Słowo Boże i starajmy się zrozumieć, czego uczy nas Bóg. Następuje odczytanie fragmentu z Pisma Św. (napisać parametry na karteczkach i podać każdemu do znalezienia)

Łk 3, 1 -14

W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, kiedy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Iturei i ziemi Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza, przemówił Bóg na pustyni do Jana, syna Zachariasza. Przeszedł on wszystkie krainy nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Tak bowiem jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos, który woła na pustyni: Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki! Każda dolina niech będzie wypełniona, a wszystkie góry i pagórki niech zostaną zrównane! Drogi kręte niech będą wyprostowane, a wyboiste niech się staną gładkimi! Wtedy każde stworzenie ujrzy zbawienie Boga. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, by przyjąć od niego chrzest: „Potomstwo żmijowe! Kto wam pokazał, jak uniknąć nadchodzącego gniewu? Wydajcie więc owoce godne nawrócenia, a nie zaczynajcie się tłumaczyć: „Abraham jest naszym ojcem”. Wiedzcie, że nawet z tych kamieni Bóg może wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już przyłożono siekierę do korzenia drzew. Tak więc każde drzewo, które nie wydaje owocu, zostaje wycięte i wrzucone do ognia”. Pytały go tłumy: „Co więc mamy robić?”. A On im mówił: „Kto ma dwa ubrania, niech podzieli się z tym, który nie ma. Kto ma żywność, niech czyni podobnie. Przyszli też celnicy, aby przyjąć chrzest, i pytali go: „Nauczycielu, co mamy robić?”. A On im odpowiedział: „Nie pobierajcie więcej niż to, co wam wyznaczono”. Pytali go również żołnierze: „A my, co mamy robić?”. Powiedział do nich: „Na nikim nic nie wymuszajcie, nikomu też nic siłą nie zabierajcie, ale poprzestawajcie na swoim żołdzie”.

 1. III.Oświetlenie naszego widzenia rzeczywistości świata

Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami

 • Na pytanie, co człowiek nawrócony powinien czynić, Jan odpowiadał, że nie chodzi o zmianę zajęcia, ale o usunięcie ze swojego życia wszelkiego zła. Chrzciciel wzywał również, aby pamiętać o potrzebujących i udzielić im konkretnej pomocy. Nawoływał także, aby ci, którzy posiadają jakąkolwiek władzę, nie nadużywali jej, ale żyli uczciwie, stojąc na straży sprawiedliwości i poszanowania prawa. Radykalizm Jana ma uzmysłowić ludziom, że nie można w nieskończoność odkładać czasu nawrócenia, tym bardziej że Chrystus już jest pośród swojego ludu.
 • Droga nawrócenia i pokuty została wspaniale ukazana przez Jezusa w przypowieści o synu marnotrawnym, w której centralne miejsce zajmuje „miłosierny ojciec” (Łk 15, 11-24). Zafascynowanie złudną wolnością; opuszczenie domu ojcowskiego; ostateczna nędza, w której znalazł się syn po roztrwonieniu majątku; głębokie upokorzenie, kiedy musiał paść świnie, co więcej, upokorzenie tym, że pragnął pożywić się strąkami, którymi one się żywiły; refleksja nad utraconymi dobrami; skrucha i decyzja uznania się winnym wobec ojca; droga powrotu; wielkoduszne przyjęcie przez ojca, jego radość. W ten sposób przebiega droga nawrócenia. Piękna suknia, pierścień i uczta są symbolami nowego życia, czystego i godnego, pełnego radości, będącego udziałem człowieka, który powraca do Boga i na łono rodziny, jaką jest Kościół. Jedynie serce Chrystusa, które zna głębię miłości Ojca, mogło nam w taki sposób, pełen prostoty i piękna, ukazać bezmiar Jego miłosierdzia. KKK 1439
 • Wielkanoc nie jest po prostu jednym ze świąt, ale jest „Świętem świąt”, „Uroczystością uroczystości”, tak jak Eucharystia jest Sakramentem sakramentów (Wielkim Sakramentem). Św. Atanazy nazywa Wielkanoc „Wielką Niedzielą”, podobnie jak nie tylko na Wschodzie poprzedzający ją tydzień nazywany jest „Wielkim Tygodniem”. Tajemnica Zmartwychwstania, w której Chrystus unicestwił śmierć, przenika swoją potężną mocą nasz stary czas, aż wszystko zostanie Mu poddane. KKK 1169
 1. IV.Co zmienimy w naszym życiu dzięki światłu i mocy Bożej?
 • Święta Matka Kościół uważa za swój obowiązek obchodzić w czcigodnym wspomnieniu zbawcze dzieło swego Boskiego Oblubieńca przez cały rok w ustalonych dniach. Każdego tygodnia Kościół obchodzi pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego w dniu, który nazwał Pańskim, a raz w roku czci je także razem z Jego błogosławioną Męką na Wielkanoc, w to swoje największe święto. Z biegiem roku Kościół odsłania całe misterium Chrystusa… W ten sposób obchodząc misteria Odkupienia, Kościół otwiera bogactwa zbawczych czynów i zasług swojego Pana, tak że one uobecniają się niejako w każdym czasie, aby wierni zetknęli się z nimi i dostąpili łaski zbawienia. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej 102
 • Chrześcijanie, wszczepieni w ciało Chrystusa przez chrzest, „umarli dla grzechu, żyją zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie” (Rz 6,11), uczestnicząc w ten sposób w życiu Zmartwychwstałego. Idąc za Chrystusem i w zjednoczeniu z Nim, chrześcijanie mogą być „naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępować drogą miłości” (Ef 5,1), dostosowując swoje myśli, słowa i czyny do dążeń, które są „w Chrystusie Jezusie” (Flp 2,5), i idąc za Jego przykładem. KKK 1694   

Zobowiązania

Posłaniec zachęca do podjęcia konkretnych zobowiązań. ( Wspólnota Sąsiedzka podaje swoje bądź korzysta z podanych niżej) Na przykład:

 • Zastanowię się jaką drogą kroczę: zewnętrznych zwyczajów czy prawdziwej wiary objawiającej się konkretnymi czynami
 • Pomyślę o osobach, którym powinienem wskazać istotę świętowania Wielkanocy
 • Raz w tygodniu przeczytam na modlitwie Ewangelię z danego dnia.

Modlitwa:

Ogarnijmy modlitwą naszą Grupę Sąsiedzką, nasze rodziny, naszą parafię i potrzeby całego Kościoła Powszechnego (wezwania układa wspólnota lub Posłaniec). Módlmy się:

 • Za naszą wspólnotę sąsiedzką, abyśmy podążali drogą naszego Zbawiciela
 • Za naszą parafię, aby abyśmy potrafili odkryć drogę właściwą dla Ludu Bożego
 • Za nasze rodziny, aby właściwie przeżyły Święta Wielkanocne
 • Za młodzież, która 31 marca przyjmie sakrament bierzmowania, aby była świadoma darów Ducha Świętego, które otrzymujemy w tym sakramencie

Ustalenie daty kolejnego Spotkania

Pieśń na zakończenie