Pismo Święte

- Źródłem Ludu Bożego.

 

Pieśń na rozpoczęcie: Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę….

Posłaniec zapala świecę i mówi: Światło Chrystusa.

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.

 

Wstęp:

 • Posłaniec wita wszystkich zebranych. Nawiązuje do poprzedniego spotkania i zachęca do dzielenia się realizacją postanowień.
 • Następnie w intencji zrozumienia Słowa Bożego oraz w intencji Grupy Sąsiedzkiej odmawiany jest dziesiątek Różańca. Po modlitwie następuje odczytanie podanego niżej przykładu:
 1. I.Nasza rzeczywistość:

Tak często słyszymy cytat ze św. Hieronima „Kto nie zna Pisma Świętego ten nie zna Chrystusa”. W naszej parafii większość parafian posiada w domu Pismo Święte. Od wielu lat jest ono pamiątką Pierwszej Komunii Świętej. Od roku 2006 w naszej parafii istnieją grupy sąsiedzkie, które raz w miesiącu spotykają się na wspólnym rozważaniu Pisma Świętego. W roku duszpasterskim 2008-2009 program pracy duszpasterskiej zachęcał wszystkie rodziny naszej parafii do czytania Pisma Świętego i konfrontowania słów Bożych z własnym życiem. Wielu parafian dzięki tym działaniom duszpasterskim zaczęło sięgać po Pismo Święte nie tylko przy okazji kolędy. Wielu parafian ma Pismo Święte wyłożone w uroczystym miejscu na otrzymanym w Liście do Parafian gościńcu. Coraz więcej osób czyta Pismo Święte jako słowa Boga skierowane do człowieka, aktualne także w naszym życiu. Wciąż jednak zbyt mało dostrzegana jest wartość Pisma Świętego jako źródła umacniającego Kościół – Lud Boży. Zdarza się też, że członkom grup sąsiedzkich brakuje odwagi w dawaniu świadectwa o wartości wspólnego czytania i rozważania Słowa Bożego.

(Posłaniec stara się zachęcić do rozmowy)

 • Jaką wartość dla mnie ma Pismo Święte?
 • Czy potrafię dostrzec wartość Pisma Świętego jako źródła Ludu Bożego?
 • Czy mam odwagę dawać świadectwo swej przynależności do grupy sąsiedzkiej, która wspólnie czyta Pismo Święte?
 1. II.Co mówi Bóg?
 • Po rozmowie Posłaniec mówi:

Wsłuchajmy się w Słowo Boże i starajmy się zrozumieć, czego uczy nas Bóg. Następuje odczytanie fragmentu z Pisma Św. (napisać parametry na karteczkach i podać każdemu do znalezienia)

 

Rz 1, 16-17

Bo ja nie wstydzę się Ewangelii. Ona jest mocą Boga dla zbawienia każdego, kto wierzy: najpierw Żyda, potem Greka. W niej bowiem sprawiedliwość Boga objawia się dzięki wierze dla wiary, jak jest napisane: sprawiedliwy dzięki wierze żyć będzie.

 1. III.Oświetlenie naszego widzenia rzeczywistości świata

Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami

 • Głosząc orędzie krzyża św. Paweł wielokrotnie spotykał się ze sprzeciwem i szyderstwem. Jest jednak przekonany, że chociaż nieustannie lekceważy się Ewangelię, to właśnie przez nią Bóg zbawia ludzi. Oczywiście Ewangelia nie działa w życiu ludzi automatycznie – bez ich wiedzy i woli postępowania w zgodzie z nią. Jeśli ma ona przynosić owoce, musi być najpierw świadomie przyjęta przez człowieka. Przyjęcie Ewangelii powoduje, że w człowieku dokonuje się Boże dzieło zbawienia. Ewangelia obejmuje swym zasięgiem zarówno Żydów, jak i Greków, to znaczy całą ludzkość. Jest tak, dlatego że dla całej ludzkości istnieje tylko jedna droga zbawienia i wiedzie ona przez przyjęcie Ewangelii Jezusa Chrystusa. Aby otrzymać zbawienie, konieczne jest bycie sprawiedliwym, a to osiąga się jedynie, żyjąc zgodnie z Ewangelią. Do przyjęcia Ewangelii potrzebna jest człowiekowi wiara w zbawczą moc Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jedynie przez wiarę człowiek osiąga sprawiedliwość, która podoba się Bogu i jest zgodna z Jego wolą.
 • "Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, ponieważ przyjęliście słowo Boże usłyszane od nas nie jako słowo ludzkie, ale - jak to jest naprawdę - jako słowo Boga. Ono działa w was, wierzących." 1 Tes 2, 13
 • Pismo święte zawiera słowo Boże, a ponieważ jest natchnione, jest prawdziwie słowem Bożym. KKK 135
 • "Słowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze od każdego obosiecznego miecza. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, rozsądza myśli i zamiary serca" Hbr 4, 12
 • "Tak wielka zaś tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego. Stąd doskonałe zastosowanie ma do Pisma św. powiedzenie: "żywe jest słowo Boże i skuteczne" (Hbr 4,12), które "ma moc zbudować i dać dziedzictwo wszystkim uświęconym" (Dz 20,30). KO 21
 1. IV.Co zmienimy w naszym życiu dzięki światłu i mocy Bożej?
 • Sobór święty dodaje otuchy synom Kościoła, którzy zajmują się studiami biblijnymi, by z odnawianą ciągle energią dzieło szczęśliwie podjęte prowadzili nadal z wszelką starannością wedle myśli Kościoła. KO 23
 • Sobór święty usilnie i szczególnie upomina wszystkich wiernych (…), by przez częste czytanie Pisma świętego nabywali „wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa” (Flp 3,8). (...) Niech więc chętnie do świętego tekstu przystępują czy to przez świętą Liturgię, czy przez odpowiednie do tego instytucje i inne pomoce (np. grupy sąsiedzkie), które za aprobatą i pod opieką pasterzy Kościoła wszędzie w naszych czasach chwalebnie się rozpowszechniają. Niech jednak o tym pamiętają, że modlitwa towarzyszyć powinna czytaniu Pisma Świętego, by ono było rozmową między Bogiem a człowiekiem…”. KO 25
 • Kościół „usilnie i szczególnie zachęca wszystkich wiernych (…) by przez częste czytanie Pisma świętego nabywali „wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa”(…) Czytaniu Pisma świętego powinna towarzyszyć modlitwa, by nawiązywała się rozmowa między Bogiem a człowiekiem, gdyż „do Niego zwracamy się, gdy się modlimy, to Jego słuchamy, gdy czytamy Boskie wypowiedzi”. KKK 2653

 

Zobowiązania

Posłaniec zachęca do podjęcia konkretnych zobowiązań.

(Wspólnota Sąsiedzka podaje swoje bądź korzysta z podanych niżej) Na przykład:

 • Zastanowię się czy potrafię dostrzec wartość Pisma Świętego jako źródła Ludu Bożego
 • Pomyślę o osobach, wobec których krępuję się mówić jak ważne jest dla mnie czytanie Pisma Świętego w grupie sąsiedzkiej
 • Raz w tygodniu przeczytam na modlitwie Ewangelię z danego dnia.

Modlitwa:

Ogarnijmy modlitwą naszą Grupę Sąsiedzką, nasze rodziny, naszą parafię i potrzeby całego Kościoła Powszechnego (wezwania układa wspólnota lub Posłaniec). Módlmy się:

 • Za naszą wspólnotę sąsiedzką, abyśmy umocnieni Słowem Bożym odkrywali, że jesteśmy Ludem Bożym
 • Za naszą parafię, aby wszyscy jej mieszkańcy czytali Pismo Święte
 • Za nasze rodziny, abyśmy potrafili żyć zgodnie z nauką Pisma Świętego
 • Za dzieci, które podczas Pierwszej Komunii Św. otrzymają Pismo Święte, aby było dla nich nie tylko pamiątką uroczystości, ale prawdziwym przewodnikiem na całe życie.

Zaproszenie członków na Mszę Świętą – Niedziela Biblijna 22 kwietnia godz. 15, po Mszy warsztaty biblijne poprowadzi O. Piotr Łodyga benedyktyn ze Starego Krakowa.

Pieśń na zakończenie