Intencja ogólna:Aby dzienni­karze w swojej pracy zawo­dowej kierowali się zaw­sze szacunkiem dla prawdy i sil­nym poczuciem etyki.

Intencja ewangelizacyjna:Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspól­notach chrześcijańskich ra­dość i odpowiedzialność zwią­zane z głoszeniem Ewangelii.

Intencja parafialna: Abyśmy mocą modlitwy różańcowej odnowili się w wierze.

Warto zajrzeć